Fam. Tjalma W.Binnemaleane 1.
Fan âlds, stienen hjir de arbeidershúzen fan de pleats: “Sixma” fan de fam. Tjipke Wijngaarden.
Do ’t de pleats ôfbrutsen is, hat Binne Binnema it hűs kocht en is der begűn te buorkjen. (in pear kij en wat lân).
Nei Binne kaem syn soan Jochum, dy ’t it nochal wat útwreide.
Dernei kaem Jochum syn soan Hiele der op, dy ’t der in echte boerepleats fan makke.
No: 1995, is it in echte Greidpleats mei in grutte rinstâl.
De foarein van dizze pleats stiet op ‘e folgjende bledside.