Mevr. R. van der Meer W.Binnemaleane14.
Hjir stiet it alhiel ferboude hs wer t wy tinke yn de tritiger jierren Kees Nagel wenne hat en dernei syn soan Jan, dy t opfolge waard troch Cor Nagel.
No wennet hjir de widdo fan G. van der Meer.