Fam. Bonne Meersma Miedleane 21.
Foar him wenne hjir syn heit Klaas Meersma; derfoar Durk Meersma en foar Durk wenne hjir: Jacob Brok.
Yn Brok syn tiid sil it der wol wat oars út sjoen ha.