Fam. J.P.Wateler Miedleane 17.
Yn dit spul hat Redmer de Roos wenne, foardat hy nei de buorren ferhśze.
Neitiid hat Folkert G. Sijbesma hjir wenne en no dan de fam. Wateler.
Besiden dizze Stjelp stiet noch in fan ālds gernierspul; mar deroer oan it ein fan it ferhaal oer Minnertsgea.