Fam. H.Boomsma Miedleane 13.
De boppeste foto, de efterein fan it spul op e Ald Mars Wal.
Foar de fam. Boomsma hat hjir de fam. Herke Meersma wenne.
Ek Hessel Miedema en Kobe hawwe hjir in jiermannich buorke.
Foar harren, skoanheit Johannes Boersma, dy t letter nei Hermanawei38 gien is.
Op de folgjende foto, de foarein fan dit spul.