Dhr. Jac. Stapert Miedleane 11.
Hy bout in protte griente en dan foaral Spr˙tsjes.
Foar him wenne hjir de famylje Douwe Rinzes de Valk.