Mevrouw T.M.Meyer Miedleane 6.
Dizze stjelp is yn de ein tritiger jierrenbouwe litten troch Jac,C.Vis.
Letter oerdien oan fam. Krol, dy ’t Feehâlder wie en no buorket op Sixma van Andla-State.
No wennet hjir Tineke Meyer, dy ’t troud west hat mei Keimpe Krol.