Fam. Sietse Hibma Miedleane 4.
Dit hs stiet oan e oare kant fan de Miedleane en wurdt bewenne troch Sietse Tjipkes Hibma.
Foarhinne hat hjir de fam. Bos tahlden .
Dit hs stiet op in terpke.
Yn 1700 wie de pleats, der t it hs by hearde, 105 pnsmiet grut.
Dit stee wie yn dy tiid: Stimdragend.
Sietse is gjin boer; mar griente-en fruit-keapman.