Fam. Nico Sinnema Hermanawei 27 “Groot Hermana”.
Sinnema hat it wer kreas restaureare.
Foarhinne wennen hjir de fam. De Groot en fam. S.Zoodsma.
Nei Sietse Zoodsma kaam syn soan Sipke en derneio dy syn soan Andries.
Dizze waerd opfolge troch Sinnema.
It spul is boud út de ôfbraak fan de ferneamde State: Groot Hemana, dy ’t in eintsje noardliker stien hat.
As wy in lyts eintsje werom geane, slaan wy de Miedleane yn en komme by de stjelp fan…..