Fam. G.O.Terpstra Hermanawei 38.
Foar safier s bekind, wie de earste bewenner: Johannes Boersma, dy t t Mieden by de ld Mear weikommen wie.
Syn soan Dirk folge him op en nei Dirk hat dy syn soan Klaas der noch in skoft buorke.
No sit Gerrit Outgers Terpstra der.