Fam. A.Spoelstra Hermanawei 44.
Dizze stjelp, is boud yn 1874.
De earste stien waard lein troch Dirk Jacobs Meyer.
Jierrenlang hat Jelle Foekes de Jong hjir buorke, letter syn skoansoan Jentje Kooistra en no is der gjin bedriuw mear yn.
Do’t Jentje ophâlde fan buorkjen neamde hy it stee: It Lege Hiem.