Fam. Johannes Jensma Hermanawei 70.
Op it ein fan de Hermanawei, tichte by “De Moaie Peal”, stiet dit spul.
De earste bewenners sil in fam. de Groot west hawwe.
Nei harren kamen de fam. Frits Jensma en no dus famylje Johannes Jensma.