Fam. Jacob Wiersma Skoallestrjitte 9.
Oaespronkelik boud yn 1916 troch Folkert Sijbesma.
Yn twaen bewenne troch Folkert en Djoke Sijbesma en Gooitsen en Atsje Sijbesma.
Yn 1932 ôfbarnt; yn 1933 wer opboud troch Teakele Wiersma.
Letter ha Sjouke en Eva Vogel der ek noch bywenne.
Yn ‘e oarlogch hat in skoaljuffer de Vries der in keamer hân.
Ek Jelle Terpstra’s Klaske hat der in skoftsje wenne.
Nei Teakele is Sipke en dernei Jacob Wiersma der kommen te wenjen.