G.Venema Stasjonsstrjitte 8.
It rint net alhiel logysk; mar om rnom efkes te sjen, kin it net oars.
Wy moatte werom nei de Buorren.

Dizze pleats, dy t no tige yn ferfal is, sil boud wze troch Simon Brouwers; syn soan Lammert, dy t yn Amerika west hat, begn der in konstrukjebedriuw.
Hy fierde hjir de Kowedrbakjes yn.
Opfolgers wiene: Johannes Lont Sr. en Johannes Lont Jr.