Fam. Zonderland Hoarnestreek 1-3-5.
“Klein Lammema” ; foarhinne de arbeidershúzen fan “Groot Lammema”.
It hat foarhinne neffens Winsemius in stimdragende pleats west en nei alle betinken is der letter in stjelp del set; want de arbeiders fan “Groot Lammema”wennen yn ûle op ‘e stjelp.