Fam. D.Bloembergen Hoarnestreek 7.
Foarhinne wennen hjir: fam. Buitenhuis, fam. R. de Roos, en lange jierren: fam. Rintje Nammensma en Jantje.
Oan de boew op it terpke, soe men tinke kinne, dat dit spultsje: Klein Lammema hjitte soe; mar dat is neffens P.Winsemius syn boekje: Minnertsgea, net sa.
Klein Lammema is it folgjende hs.