“Groot - Lammema”
Op dizze foto it ālde “Groot-Lammema”.
Yn śs jonge jierren waard der ferteld, dat der in ūndergrūnske ferbining west hat mei it: “Klein Hermanna”.br> Wat der fan wier is, is net te efterheljen.
Yn de kelder fan de āelde pleats, moat wol in iepening nei būten west ha.