Op de âlde pleats, der’t men wolris fan seit, dat der ea 26 keamers wienen, wenne yn it begjin fan dizze ieuw Thijs Schuiling en letter Durk Schuiling.