Fam. Sj. van der Schaar Hoarnestreek 9 “Groot Lammema”.
De efterkant mei de Homeie-peallen, dy’t nei’t de foargonger yn 1947 ôfbarnde, boud is, is nei alle betinken de earste hjir yn de omkriten, dy’t sûnder grut bynt boud is.
De bewenners wiene do: fam. Klaas van der Schaar, dy’t yn’e triticher jierren út de Tsjummmearumer-mieden wei, hjir hinne kamen.