Fam. K.E. Andringa Hoarnestreek 6.
Dizze pleats stie foarhinne oan’e Griene dyk.
Foar in part ôfbrutsen en hjir op’e nij opboud.
Earste bewenner wie: Pieter Feitsma en dernei syn soan Jaap Feitsma.
DE Âlde plaets oané Griene Dyk is jierrenlang bebuorke troch Willem Brems.
De foarein hat der noch jierren stien; mar is letter ek ôfbrutsen.