Fam. Jelte Visser Smelleleane 1.
Foar Visser wenne hjir Jacob Poshumus en derfoar Age Posthumus.
Sat it der no stiet , hat it net altiid west.
Dot Age en Jaap Posthumus hjir wennen, wie it in ld hs mei in skuorke.