Deselde pleats ; mar dan fan siden.
Nei dizze foto’s slaan wy no de Leane yn ; dizze Leane foarme’t de ferbining tusken Hearewei en de Hoarnestreek.
Wy stekke de lęste oer en geane nei it spul fan: Jelte Visser.
Sjoch folgjende bledside.