Fam. Theo Binnema Hearewei 25 “Groot Volta”
Dit is in Gasthúspleats.
Foar him wenne hjir syn heit: Doede Binnema en fam. en derfoar Tiede Schat.
By dizze pleats is in gouden belyn’e foarmuorre ynmitsele.
Binema fertelde ris, dat alle Gasthúspleatsen sa’n Bel yn’e gevel ha.