“Lyts Tjessinga”
Skean tsjinoer “Lyts Tjessinga”rjochting Hichtum, stie alearen Grut Tjessinga”.
Fan de fam. Tjessinga hawwe wy yn’e skiednis neat fine kinnen.
Wol fan in lettere eigner: Sybrandus Lubertus, Professer yn’e Godgeleardens yn Frjentsjer.
Letter gong it oer op syn dochter Magdalena,dy’t grif de namme Tjessinga sa moai fûn, dat hja har net Lubbertus nei har heit neamde; mar de namme Tjessinga oannaem.
Hja troude mei Otto van Wigara fan Tersoal.