Fam. Schuiling Hearewei 10 “Lyts Tjessinga”.
Foar Schuiling wennen hjir: Willem Kalma, Ruurd Jensma en derfoar Dirk en Cornelis Jensma.
Ruurd Jensma en Willem Kalmawienen krekt as Schuiling, foarútstribjende boeren, dy’t it grut seagen.
Hja dempten sleatten tusken stikken lân; sadat hja mei grut ark wurkje koenen.