Fam. Jan Zoodsma Hearewei 15-17br> Wy geane noch in eintsje de Lange Dyk yn en slane lofts ôf wčr de Hearewei op en komme by: “Sellinge”.
Foar Jan, syn heit Jacob, syn pake Jan, syn oerpake Jacob.
De namme “Sellinge”komt al foar yn: De aabreng der vijf delen van 1511 en 1514.
Der stiet, dat Jan Sellinge, 18 Florijnen lesten betelle, foar 50 pűnsmiet lân.