De Mole is yn 1945 fbrutsen.
Om op de Moledyk te kommen, geane wy foar it lde Stasjon lns en slaan de Lange Dyk yn.
Op foto no.A stiet foar de Mole in hs mei in hok.
Dit stie ope wal fan de Mole-opfeart, dyt mei de ruilferkaveling tichtsmiten is.
Yn dit hs, bewenne troch twa hshldingen, hawwe yn de Frnke tiid, Danelju sitten, dyt der op tasjen moasten, dat der mei it nt gjin slkhannel barre koe en dat de belestingen betelle waarden.