Fam. Ritske Wiersma Moledyk 4.
Lange jierren wie it hűs fan fam. Knol, eigner fan Mole: “De Welkomst”, dy’t hjir neist stien hat.
Foar Ritske, wennen hjir syn heit Teakele en syn pake Douwe Teakeles Wiersma.