Fam. P.Wassenaar Stasjonstrjitte 14.
Oer de lde Spoaroergong slane wy rjochts f, de Stasjonsstrjitte yn.
Foarhinne in leane mei manske Iperen Beammen, dyt yne tritiger jierren allegearre fallen binne oan de Ypsiikte.
Oan s rjochter hn ha wy it Stjelpke fan Piet Wassenaar; foarhinne bewenne troch de fam. Sjoerd de Groot.
De Groot wie Gernier en Keapman en pielde wat mei Stamseleksje.
Hjirnei wenne fam. Nico Sinnema hjir en dernei de hjoeddeiske eigner: fam. Piet Wassenaar.