Fam. Cor Nagel Scheltingawei 2.
De stjelp wie foarhinne fan fam. Rinze Terpstra, letter Hiele Stellingwerf en no fam. Nagel.