Fam. Jac. Bosgra Scheltingawei 6.
Ynít begjin fan de tweinticher jierren boewe litten troch Watse van der Wal; dyít yn 1914-1918 Hynsteslachter wie.
Letter hie hy, derít no de loads stiet, in bargemesterij.
Nei him hat Okke de Roos hjir jierrenlang wenne.
Nei Okke kaem fam. Meersma en no is Jappie Bosgra de eigner/bewenner mei in timmerbedriuw.