Fam. G.B.Terpstra Scheltingawei 3.
Wy slane lofts ôf it Sibe-dykje yn; no de Scheltingawei, en komme by de earste bocht by Terpstra.
Ien fan de eardere stimdragende pleatsen.
Fan de foarige eigners, de Scheltinga’s wurdt sein, dat hja ek mei de stifters wienen fan it kleaster: Anjum” by Berltsum.
Yn it begjin fan dizze ieuw, wenne hjir: Jan Liemes Glazema, nei him: Bauke Terpstraen no dy syn soan: Gerrit Baukes Terpstra.