Vervolg fan foarige foto.
By it oprden fan it hiem, fn van Dijk dizze stein,dyt lokkich ope kop yn it paad lei.
De stein, dyt yn 1662 troch Goffe van Camstra yn de muorre fan it saneamde nije gebou (it sil de stl en it weinhs west ha), oanbrocht is.
De wapens binne fan de fam. Camstra:
Lofts: Deui Aihi (God voor mij) Auditor Camstra.
Rjochts: Rien SansDieu(niet zonder God).
Aldi Ficaruni (hebben laten bouwen); Chetur Quinuni(gegroet word die hier binnenkomt).
De lizzende wapens binne: Aylva van Bornwird en fan Cammingha.