De heer Auke van Dijk Hearewei 8.
Ynt begjin fan de foarige ieuw, wie dit it Tnmanshs fan de State: Lyts Hermana, dat in eintsje noardliker stien haten dyt yn 1835 op fbraak ferkocht is.
Dat it in ld stee is, blykt wol t it jiertal op de stien op de folgjende foto: 1662.
Deroer mear yn it byskrift by de stien.
De lst bekende bewenners fan dit hs wienen: Wietse Boersma, dernei Tjeerd de Zwart en no Auke van Dijk, dyt it hs alhiel restaureare hat.