Fam. Geert Faber Hearewei 2.
Oan de âlde bocht fan de Hearewei, stiet dit fan âlds Gernierspul.
De Hearewei is letter ferlein yn ferbân meiit feit, dat de spoorbaanyn’e 50-er jierren keppele waard oan’e trambaan.
Foar Geert en Pytsje, wenne hjir famylje Klaas Vis; derfoar syn heit Kees(en Griet) en derfoar Sake en Klaske Holwerda.