Colkesyl Minnertsgea
Wy begjinne s rngong op Colkesyl; it plak, dert eartiids de grietenijen: Menameradiel, It Bildt en Barradiel byelkoar kamen.
Wy geane de Hearewei lns, de dyk dyt eartiids de ienichste ferbining foarme tusken dat punt en Tsjummearum.
As earste treffe wy it bedriuw fan Andr Faber, dyt hsnmer 4 hat op de Moaie Peal.
Foarhinne wenne hjir syn heit Rein Faber.
Derfoar syn pake Jacob Faber, dyt troud wie mei Sietske, dochter fan Hendrikus Joukema en Tryntsje.