Folta state bij Minnertsga.

Er is een koopbrief van Folta -zathe en 'landen te Minnertsga, groot 73 pdmt., door de gasthuisvoogden gekocht van Oene Jouckes Oenema tegen f 38 ggld. de pdmt., = f 2.774 ggld.
Onder beding, dat deze er 13 huurjaren aan behoudt.

Hierbij een request van de voogden aan de Magistraat van Leeuwarden om toestemming tot dezen koop, met gunstige kantbeschikking, 1595; den consentbrief op den koop door den grietman van Barradeel, 1595, en twee quitantiŽn voor de ontvangst der koopsom, 1595 en 1596.
De Folta state is dus in het bezit van het St Anthony gasthuis sinds 17 februari 1595 en was een adellijke State Folpta, geheten.

De oorkonde is bewaard gebleven en zijn er nog akten van Niaarneming.
Op 9 mei 1635 is er nog 8 pondemaat land aangekocht voor 1800 gld en twee Rozenobels. In 1718 stond er nog een wier bij.
Het pachtbedrag was in 1754, 325 gulden en in 1894, 2500 gulden.
Het is onbekend wanneer de Adellijke Folta state afgebroken is.
In de minuutplans uit 1832 is te zien dat het toen al een kop huis romp boerderij was.

In de voorgevel van het woonhuis van de huidige boerderij, is een blauwe steen gemetseld met daarop een gouden bel.
Dit is het logo van het Sint Anthony gasthuis te Leeuwarden en ten teken dat de boerderij hun eigendom is.
Bron: tekst Piter Tigchelaar
Foto: W.Leistra