Op de wizefan: t mesyk giet troch de buorren:.
Wurden graag ynstudeare mei jo soan of dochter.

K. B. O. LIET.

Wy hawwe no in nije skoalle,
Dermei binwy tige bliid.
Tsjonge, jong; tsjonge, jong,
Sizzde minsken,
Dit is neffens de tiid.

K.B.O. dat is in Hiele nije kreet.
Fjouwer oant tolve, yn ien skoalle,
Das hwat men wol fuortoan.
yn s skoalle yn Tsjommearum
Kin dat tige skoan.

Us beukerskoalle dy wie ld
It moast oars en tige gau
Tsjonge jong, tsjonge jong,
Mei de greaten
Togeare yn ien bebou.

K.B.O. dat is .ensf.

Ek foar de greaten is it better
Nije romten binne in pr
Tsjonge jong, tsjonge jong,
Documentaesje
Hwat in idee.

K.B.O. dat is ..ensf.