Gistermiddag was het druk in het lokaal van de nieuwe kleuterschool te Tzummarum.
Niet alleen de kleuters waren er, maar ook vele genodigden, die de opening van ,,Boartlik bBegjin" meemaakten.

Tzummarum blij met ,,Boartlik Begjin” voor de kleuters.

,,’t Is feest tra-la-la …”, zongen de kinderen van de bijzondere neutral kleuterschool te Tzummarum gistermiddag en dat met redden, want op deze middag opende burgemeester J.Duker de nieuwe kleuterschool ,,Boartlik Begjin, waarvan mevr. A.Anema- Wassenaar als winnares van de prijsvraag voor de naamgeving van het schooltje, de naam onthulde.
Direct na de opening, waartoe de kleine Nellie Swart de burgemeester de sleutel overhandigde, namen de kleuters, getooid met feestmuts en een vlaggetje in de hand enthousiast bezit van het mooie, ruime en lichte lokaal.
De genodigden namen ook een kijkje, maar gingen daarna naar ,,Het Wapen van Barradeel”.
De kleuters vierden in het nieuwe lokaal feest met limonade met een rietje en een snoepje, onder leiding van ,,juf: E. Veenstra, die op deze middag stellig ,,geen kind”aan haar 32 pupillen had.

Op de bovenzaal van ,,Het Wapen van Barradeel: gaf voorzitter J.Wijnia van de Stichting Volksonderwijs, die de school exploiteert, een beknopt historisch overzicht van de 35 jaar van het bestaan van de school.
In 1924 stelde de gemeente een tweetal lokaliteiten in de openbare lagere school voor de kleuterschool af, compleet met banken en op 19 juni van dat jaar startte de ,,bewaarschool”.
De tweede mijlpaal was de verbetering van de lokalen een jaar of vijf geleden en de derde was nu de opening van de nieuwe school, die een hele verbetering betekent voor de kleuters.
De voorzitter betreurde het, dat enkele jaren geleden, nog voor de inwerkingtreding van de wet op het kleuteronderwijs, een splitsing optrad en een christelijke kleuterschool werd gesticht.
Het lukte toen niet tot een compromie-school te komen.
Het leerlingental liep toen terug van tachtig tot 35.
,,It kealle swier”, zei burgemeester Duker over de moeilijke gang van zaken bij de totstandkoming van de nieuwe school.
Het gemeentebestuur toonde zich verheugd met de nieuwe kleuterschool en niet minder met de vergunning tot de verbouwing van de openbare lagere scholen in Tzummarum en Minnertsga.
Als dit gebeurd is, aldus de burgemeester, dan zijn wij in Barradeel aardig ,,bij” wat de scholen betreft.
Mejuffrouw T.Wartena, de rijksinspectrice voor het kleuteronderwijs toonde zich ook verheugd met de gang van zaken in Tzummarum.
Verder voerden nog het woord afgevaardigde van de oud- bestuurs-leden van de kleuterschool, die een bloemstuk aanbood, een vertegenwoordiger van de vereniging ,,Volksonderwijs” en van de oudercommissie van de openbare lagere school, die een klok aanbood, een bestuurslid van ,,nut en genoegen”, ds G.H. Plantinga namens de kerkenraad van de hervormde gemeente van Tzummarum en Firdgum en een afgevaardigde van de vereniging voor christelijk onderwijs, die zei het ook te betreuren, dat de partijen elkaar niet hebben kunnen vinden bij de splitsing.

L.C. 1959.