Bewaarschool 1954-1955.

Bovenste rij: Akke de Haan, Baukje Kasma, Geertje Althuisius, Klaske Sijbesma, Jannie Travaille, Grietje Travaille, Piet van Loon, Okje de Groot en Anna Hogerhuis.
middelste rij: Juf.Anneke Walda, Bertus Plantinga, Samme Talsma, Janna Jongsma, Griet Westra, Tineke Dijkstra, Tineke van Steinvoorn, Johannes Haakma, Harm de Vries en ?? Alkema.
Onderste rij: Geertje Kramer, Sjoerdje Sijbrandy, Baukje Miedema, Jantje Westra, Tineke de Vries, Baukje Lautenbach, Grietje v/d Lei, Dirk Pietersma en Klaas Tolsma.

Een stap terug in Tzummarum.

Een paar jaar geleden besloot men in Tzummarum tot het gemeenschappelijk gebruik van de Ned.Herv. Kerk door de vrijzinnigen en orthodoxen.
De invloed van de z.g. Gemeente-opbouw bewerkte hier een hele stap in de goede richting, de toenadering kwam hier van de kant der vrijzinnigen.
Verleden jaar werd in Barradeel een commissie van Lichamelijke Opvoeding opgericht, Sport en Kaatsdagen voor alle scholen en alle richtingen werden uitgeschreven, de ouderen werden hier eveneens in betrokken, dus alweer een stap vooruit.
Thans gaat men in Tzummarum echter weer verscheidene stappen terug.
De neutrale bewaarschool, die reeds 30 jaar bestaat en allen goed heeft voldaan en waar plm.70 kinderen op gaan, blijkt thans niet meer te voldoen van rechtse kant.
Men heeft besloten ( na verschillende keren met elkaar vergaderd te hebben) uiteen te gaan, daar men niet tot overeenstemming kon komen.
Deze kleine kleuters onder de zes jaar kunnen dus in één dorp niet metelkaar naar een school.
Dertig jaar lang is dit goed gegaan, zonder strijd, maar thans, nu er sprake was van toenadering op verschillende fronten, ontbrandt de strijd opnieuw en nu bij de kleintjes. Jammer !!
F.V.

Ingezonden l.c.21-5-1954.