kleuterschool Tzummarum 1926.

Bovenste rij; v.l.n.r. Juf Dine van Dieken, Juf Neeltje Prosje, onbekend, onbekend, onbekend, Peke de Haan, onbekend, Marten Keuning, onbekend, Juf Vogels.
Middelste rij; Jan Groendijk, Feitse Bosma, Eke Westra, Klaske Westra,Aaltje Draijer, Anne van der Wal, Trijntje Marra, Tine Vogels, Lolkje van der Mei, onbekend, onbekend.
Voorste rij; Dirk Tj. Dijkstra, onbekend, onbekend, Jan de Valk, onbekend, onbekend, onbekend.