Tresoar Kenteken B-2630

P. Post, Tzummarum, gemeente Barradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

Bron: Albert Buursma en Wim Mollema. Met beurtschippers en boderijders door Friesland. Bedum, 1993.

Tzummarum. P. Post bij zijn eerste T-Ford.

Foto 398 stie yn de Ljouwerter Krante fan 5 desimber 1987 yn Kerst Huisman's rubryk "Oer pake's tiid Foto 's fan foar de oarloch". Dit stie der by:

Frou G. Ypma-Post, Ingelskestrjitte 2, Ljouwert, stjoerde dizze foto fan de frachtwein fan har heit Piter Post fan Tsjommearum.
It plaatsje datearret fan 1919. Piter Post wie doe 21 jier.
De auto (nümer B 2630) moast gauris treaun wurde, omdat er it net altyd die.
It joech gans ferdivedaasje yn it doarp, omdat it de earste frachtauto wie.
De karossery is wierskynlik makke by G. Visser yn le.

De heer Post heeft een dertig jaar een beurtdienst op Leeuwarden en Harlingen vervuld.