1. 1911 J. Miedema v.h. De Zwaan
2. 1944 J. Miedema stopt en verkoopt het pand
3. 1944 Winkel van P. Boonstra
4. 1950 Winkel van Lume en later Tj. Hoogerhuis
5. Woonhuis fam. Tj. Hoogerhuis.

Van de huizen op deze foto, gemaakt in het centrum van het dorp, zijn de twee panden rechts duidelijk herkenbaar.
Het meest rechtse pand wordt tegenwoordig bewoond door de familie Tjibbe Hoogerhuis.
Sinds tien jaar heeft het pand weer de functie van particulier woonhuis.
Zoals ook in de eerste decennia het geval is geweest.
In de periode van 1911 tot 1988 is er steeds een bedrijf in gevestigd geweest.

Het huis werd gebouwd in 1870 op de plek waar tot dan toe de familie La Fleur had gewoond.
DaniëI Sikkes La Fleur had in de negentiende eeuw op deze plek gedurende vele jaren zijn timmermanszaak.
Het huis zal zijn gebouwd als renteniers woning en dus zijn gebruikt voor particuliere bewoning.
0p het moment dat deze foto is gemaakt, is het huis nog in gebruik als woonhuis.
De foto dateert van vóór 1911.

In 1910 wordt het pand gekocht door Jan Nammens Miedema, diehet pand vervolgens verbouwt tot herberg.
Dat doet hij door achter het voorste gedeelte van het nog bestaande pand een herbergzaal te laten bouwen.
0p 12 mei 1911 openen hij en z’n vrouw Martentje Bonnema voor het eerst de deuren van de nieuwe herberg,
Vanaf dat moment is het pand één van de centra van het dorpsleven:
Naast de alle-daagse bezoekers komen de Tzummarumers ook naar café Miedema voor vergaderingen van aIIerlei snit, voor feesten van uiteenlopende clubs en niet in het minst voor de publieke verkopen van huizen, landerijen en boerderijen.

Enkele activiteiten die in café Miedema plaatsvonden:
In 1912 houdt de S.D.A.P. er het 1 mei-feest, Nadat het toneelstuk 'Libbensstriid' is opgevoerd, is er bal.
Bij dit S.D.À.P. feest is sterke drank uit den boze.
In november 1913 spreekt de in die tijd bekende spreekster Enka tijdens een S.D.A.P.-bijeenkomst over het thema: 'Christendom en Socialisme'.
In november 1916 is er de openbare verhuur van 'bouwland in32 percelen ' bij de Vinkepôlle, oftewel de voormalige 'Fjouwere' die jarenlang diende als volkstuintjes voor veel Tzummarumers.
In december van het zelfde jaar vindt hier de eerste vergadering plaats om te komen tot de oprichting van een ziekenfonds.
In mei 1919 is er de loting voor de kaatspartij van V.v.V. op Hemelvaartsdag.
In februari 1923 wordt er in dit café de oprichtingsvergadering gehouden van de 'Jeugdbond van onthouders' (!) o.l.v. ds. van der Veen.
Een j aar later , in februari 1924 vindt hier de oprichting plaats van de vereniging 'De Bewaarschool'.
Deze vereniging draagt vanaf die tijd zorg voor de eerste kleuterschool in Tzummarum.
In januari 1927 vindt er een vergadering plaats van de Geitenfokvereniging o. l.v. Johannes Blesma.
In februari 1928 zijn er drie vergaderingen binnen één week in café Miedema: van het Groene Kruis, van de Afslagvereniging en van Dorpsbelang.
In september 1933 wordt hier de openbare verkoop gehouden van de 'Noorderhoeve' aan de Hoarnestreek.
Tot ver in de oorlog is Jan Miedema caféhouder op deze pIek.

Dan verandert de bestemming van het pand in galanteriewinkel .
Deze wordt gedreven door Piet Boonstra en z'n vrouw Baukje Harkema.
Wanneer zij in 1952 emigreren wijzigt de bestemming van het pand opnieuw.
Lume Hoogerhuis en z'n vrouw Geertje Herrema zetten hier dan hun rijwielzaak voort.
Later breidt hun assortiment zich uit en worden zij opgevolgd door de volgende generatie Hoogerhuis: Tjibbe en Jantje.
Dezen beëindigen hun zaak eind 1988 waarna het pand opnieuw tot woonhuis wordt.

Het middelste huis op de foto is ook nu winkelpand: Hieltje en Foekje Kasma-Zondervan hebben er hun kledingzaak annex PTT- postagentschap.
Voor zover mij bekend is er al heel lang een winkel in dit pand gevestigd geweest.
Van 1872 tot 1878 dreven Fedde Meidema en Sietske Beeksma er een kruidenierswinkeltje.
Voor 1925 hadden Corneiis (Kees) Terpstra en Antje Hijlkema er een manufacturenwinkel annex schoenmakerij.
Van 1925 tot ongeveer 1929 hadden Reinder Kuiken en Anna Posthumus er opnieuw een kruidenierswinkel.
Zij werden er opgevolgd door Trijntje de Jong, weduwe van Steven Posthumus ( Steven's Trijntje) die er tot na de oorlog haar kruidenierswinkel had.
Rond 1948 kwam Geeske Terpstra, weduwe van Bauke Kasma, hier wonen.
Zij had hier een manufacturenwinkel tot haar zoon Hieltje haar in 1968 opvolgde.

Oorspronkelijk was het pand opgedeeld in 3 woningen.
Er hebben dus veel meer gezinnen gewoond dan zonet opgesomd.
Misschien dat er in Tzummarum nog namen genoemd kunnen worden var vroeger familieleden en bekenden die ook in dit pand hebben gewoond.
Eén van de vroegere bewoners is in elk geval een weduwe De Boer geweest.
Zij was de moeder van Jan de Boer (van Jan de Boer's Beitske).
Deze weduwe heett op een bepaald ogenblik de huurpenningen blijkbaar niet meer op kunnen brengen.
Zij werd met haar bedoeninkje het huis uitgezet; haar schamele spulletjes stonden een tijdlang bij de,ringmuur van het kerkhof.

Het pand helemaal links op de foto waarvan alleen een gedeelte van de zijmuur is te zien is ook een herberg.
Deze herberg genaamd 'De Witte Zwaan' was eeuwenlang op deze plek gevestigd; zeker vanaf de 17e eeuw was het de voornaamste herberg van het dorp Tzummarum.

Jacob Lautenbach.