Op de foto: jeugd Buorren 9-9-1999.

Van links naar rechts:
Achterste rij: Durk Struiksma, Fokke Struiksma, Maaike Walda, Geertje Walda, Simone Struiksma, Aletta Wiersma, Albert Dijkstra.
Tweede rij: Jilda Gort, Martje walda, Jikke Struiksma, Jolke van der veen.
Derde rij: Eelke Goodijk, Jacob Dijkstra, Nynke Dijkstra, Marijn Gort.
Voorste rij: Pamela Goodijk, Ingrid Goodijk, Monica Goodijk, lris Vellinga, Hilde Struiksma.
Kinderen die ontbreken op de foto: Tialda en Hans Fongers, Sietske van der Veen, Sebastiaan en Tim Hak, Aukje Boutsma, Boudina Wiersma, Jouke Bonsma, Bertus Folkertsma.

De Baorren.
De Buorren heeft een rijke historie.
Te rijk om helemaal te beschrijven en daarom beperken we het ditmaal tot de Buorren zoals het was in de jaren 1930-1950.
Een interessante periode omdat in die tijd in bijna elk huis wel een winkel was gevestigd.
Voor het vastleggen van de toekomstige geschiedenis vermelden we ook de namen van de bewoners die op 9 september 1999 in deze huizen wonen.

Wij beginnen vanaf de kade, richting waar nu Sietse Kolthof woont.
Aan het begin van de Buorren stond toen de fietsenwinkel van Pieter en Dirkje Jepma.
Daar achter woonden hun buren Steven en Renske Harkema, Steven was van beroep gardenier.
[Een gardenier was een kleine landgebruiker, die daarnaast in sommige gevallen een paar koeien op stal had staan.
De melk van deze koeien werd meestal aan particulieren verkocht ] . Deze huizen zijn later afgebroken in verband met de weg verbreding.
In het eerste gedeelte van de winkel van Tinus en Tineke Sijbesma (wotex), kon je in de toonkamer van de gasfabriek een kachel uitzoeken.
De heer Muller die in het huis woonde was gasfitter van beroep.
In het tweede gedeelte woonden Germ en Saakje Kolthof en zij hadden een kruidenierswinkel [Nr.111].

Naast Kolthof dreef Reinder Postuma een slagerij.
Dirk, Geartsje en de kinderen Dijkstra zijn nu de bewoners van dit huis. [Nr.109].

Naast Nr 109 woonde Dirk Louwenaar, hij was wagenmaker en bovendien klokkenluider van de Hervormde Kerk.
Hier woont nu de familie Folkertsma. [Nr.107].

In het volgende huis woonden Pieter en Sjoerdje Pasma.
Zij hadden een kruidenierswinkel en daarbij was Pieter gardenier en ook nog eens boekhouder van de Nutspaarbank.
De familie Vellinga [Berbers Blomke] bewonen nu dit huis. [Nr.103].

Hun buurman was de heer S. Herrema, een bekwaam landbouw –en hoefsmid.
Zoon Lieuwe en zijn vrouw Boukje Herrema hebben later deze werkzaamheden overgenomen. [Nr. 1 01].

Hierna volgt de kruidenierswinkel van Dirk de vries met de bijnaam "Debet".
Dirk dankte deze naam aan het feit, dat wanneer men te weinig geld bij zich had, zodat dit opgeschreven moest worden, hij altijd zij: "Dan schrijven wij dit in Debet".
Nu wordt dit huis bewoond door Jan en Jeltsje Groendijk. [Nr.99.]

Naast "Debet" woonden Eeltje en Mina Hoekstra en daar naast Jan Grond met zijn vrouw Saapke, zij hadden een soort winkel van sinkel.
In deze winkel kon je alles, maar dan ook alles kopen wat nergens anders meer te koop was.
Achter dit huis stond het huis van Gerrit Dijkstra, hij was eigenaar van de kiosk.
Deze kiosk stond op de stoep aan de overkant van de weg, daar verkocht hij tabaksartikelen.
Een leuke bijkomstigheid was dat Gerrit door een hele nauwe steeg van achter naar voren moest lopen om bij zijn kiosk te komen.
De steeg was zo nauw dat dit menig knoopje van zijn overhemd of jasje heeft gekost.
Wij gaan verder met het grote huis aan de voorkant, beter bekend als de voormalige pastorie van de Hervormde Kerk.
In het voorste gedeelte van dit huis woonde kapper van der Sluis en het achterste gedeelte werd bewoond door Rikus en Sjoukje de Bruin.
Rikus was kleermaker en zijn vrouw Sjoukje was jarenlang kosteres van de Hervormde Kerk.
Deze drie huizen zijn later samengevoegd tot de huidige vorm en doet nu dienst als supermarkt Super de Boer, boven de winkel wonen de huidige eigenaren Auke en Tjitske Bonsma. [Nr.91].

Als wij onze weg vervolgen komen we aan bij het vroegere postkantoor.
Gijsbert de Jong was in die tijd de kantoorhouder; hij werd opgevolgd door Ale Travaille.
Zijn vrouw Tjitske Travaille-Bonsma bewoont nu nog steeds dit huis [Nr.89].

Daarnaast woonden jaren lang Haye en Dirkje Travaille.
Bij Haye kon je je haar laten knippen en in model laten brengen, een echte coiffeur dus.
Je kon er ook drogistartikelen kopen.
In dit huis woont nu de familie Laanstra. [Nr.87].

Het volgende huis werd bewoond door vrouw Bosma, en bij haar kon je als boer goed terecht voor touw, leer, teer, veevoer en uierzalf.
Het pand heeft tot nu toe altijd een winkel bestemming gekend.
Na de kruidenierswinkel de "spar" van de familie Dijkstra, kunnen wij nu hier een patatje, kroket, warme maaltijd etc. bij Rinke's "Eetcafé de Buorren" halen [Nr 85]

Wij_komen nu bij het cafe van Jan Miedema.
In dit huis wonen nu Tsjibbe en Jantsje Hoogerhuis zij hebben vanuit dit pand jarenlang fietsen en huishoudelijke apparaten verkocht. [Nr.83].

De kruidenierswinkel die dan volgt was van Stevens Trientsje Postumus.
Nu beter bekend als woninginrichting, kledingwinkel en postkantoor van Hieltsje en Foekje Kasma. [Nr 79].

Daarnaast had Piet Keuning zijn Smederij, tevens verkocht en repareerde hij fïetsen.
Ook nu worden hier weer fietsen verkocht en gerepareerd door Rienk en Maaike Wiersma. [Nr.75-77]

Het huis naast Piet Keuning werd bewoond door de Evangelist van de Orthodox Hervormden "Het Mosterdzaadje" de heer van der Meer; later heeft de heer Molenkamp deze functie overgenomen.
Nu wonen hier Jabik en Klaske Struiksma.[Nr.73].

In het huis waar nu Klaas en Siemie Bonnema wonen.
Woonde toen Simon Hoornstra met zijn vrouw Siep.
Zij verkochten groente en fruit vanuit deze winkel. [Nr.71].

Het huis op de hoek van de Buorren, Lytse Buorren werd bewoond door Johannes Norder hij dreef hier een bakkerij.
Ook dit pand heeft tot nu toe altijd een winkelbestemming gekend.
In dit pand werden eerder schoenen verkocht door Mevr. Broekstra, daarna werd, verf en behang verkocht door de familie Smits.
Daan en Annie Marssum verkochten er later cadeau-artikelen en huishoudelijke apparaten.
Nu kun je bij “ ’t Hoekje” van Theo van der Walt en Klasina Dijkstra huishoudelijke en cadeau-artikelen kopen.[Nr.69].

De Lytse Buorren heeft een tijd gekend dat deze Kleine Buurt werd genoemd net als de Buorren, deze straat werd in die tijd Hoofdstraat genoemd, ook de nummering van de huizen is na de oorlog gewijzigd in de huidige nummers.

Het hoekhuis aan de andere kant van de Lytse Buorren, Buorren werd bewoond door de heer Kikstra hij was van beroep wagenmaker.
Piet en Heleen Goodijk wonen er nu. [Nr.67].

Het huis daar naast was eigendom van Age Janke, of ook wel weduwe Hiemstra genoemd.
Zij had een winkel in galanterieen [potten, pannen enz.]
Op dit adres woont nu de huidige eigenaar Hendrik Buren. [Nr.65].

Dan zijn we nu aangekomen bij de boerderij van Tjeerd Hoogland.
Hij was landbouwer en voerman.
Daarnaast had hij een auto in zijn bezit die als taxi werd gebruikt.
Sjoerd Poelsma was de chauffeur van deze taxi.
In dit huis wonen nu Sijbe en Griet Boutsma. [Nr.63].

Het huis naast Boutsma op de hoek van de steeg Vermaning werd in die tijd bewoond door Fokke Buren; hij was gardenier en arbeider.
De laatste bewoner van dit huis was de heer Heinz Bus
. Dit huis staat momenteel te koop. [Nr.51].

In het volgende huis woonde Jan Statema hij was gardenier.
Dit huis wordt nu bewoond door de familie Hak. [Nr.57].

Het huis in de hoek was eigendom van Arjen van Steinvoorn, zijn beroep was gardenier en loswerkman.
Nu woont op dit adres R.J. Smit. [Nr.55].

In het laatste huis aan deze kant van de Buorren woonde Teake Dronrijp deze man was van beroep koperslager.
Naast het huis liep de vaart; de âld haven.
Sietse Kolthof woont nu in dit pand en repareert en verkoopt motors. [Nr.51].

We gaan nu de overkant van de Buorren beschrijven .
Deze kant van de Buorren loopt van af het huis waar nu bouwbedrijf Fongers is gevestigd tot en met het huis van de heer Perdok.
Hier stond eertijds de woning van timmerman Doekele Kloosterman.
De oorspronkelijke timmerwinkel staat er ook nu nog.
Joris en Els Fongers bewonen nu dit huis. [Nr.40].

Jarenlang hebben Simon en Siep Hoornstra het volgende huis bewoond nadat zij verhuisd waren uit het pand wat eerder genoemd is. [Nr.71].
In dit huis woonden eerder Jan en Jantsje Sijbesma, zij dreven hier een winkel in kruidenierswaren.
Het huis is na het overlijden van Simon Hoornstra verkocht aan Bouwbedrijf Fongers, en staat momenteel leeg. [Nr.42].

Dan komen we bij het grote huis naast de Plattekoeksteeg.
Hier woonden Harm en Japke Boonstra-Nieuwhof zij hadden een bakkerij, later heeft de familie Strikwerda dit bakkersbedrijf overgenomen.
Het huis is nu opgesplitst in twee wooneenheden.
Het bovenste gedeelte wordt bewoond door de heer W.H. Posthumus.
Het onderste gedeelte door Boukje Zonneveld. [Nr. 44].

Het huis wat dan komt werd bewoond door de heer de Bruin.
Hij was van beroep schoenmaker, bovendien konden boeren er terecht voor leerreparaties, paardenhoofdstellen en halsters.
Mevrouw van Loon woont er tegenwoordig. [Nr.46].

Het huis op de hoek van de Koarnsteech was eigendom van Douwe van der Schaaf hij was groenteboer, nog later hadden Jouke en Jonnie Bonsma en Auke en Tjitske Bonsma hier een groente- en fruitwinkel.
Ook nu heeft het huis een winkelbestemming, namelijk kapsalon "Sietske" van Aafie en Menno van der Veen. [Nr.48].

ln het huis waar nu Klaas en Reiny Walda met hun gezin wonen, woonde in die tijd Pieter de Jagers Janke.
Janke had een kruidenierswinkel bij haar kon je o.a. voor 1 cent drop, zoethout of salmiak kopen.
Je kreeg het mee in een klein puntzakje [Nr. 50].

Dan zijn we bij het huis van Uilke Lautenbach aangekomen.
Het huis dat er stond is in 1959 afgebroken en herbouwd.
Uilke heeft jarenlang samen met zijn vrouw Froukje hier een kruidenierswinkel gehad.
Ook ging hij tot de oorlog uitbrak, zijn kruidenierswaren uitventen met de A. Ford [ in 1931 een van de eerste auto's in het dorp] Uilke had een vervoersmiddel nodig omdat hij klanten uit de verre omtrek bezocht, die ooit in Tzummarum hadden gewoond en op die manier klant bij hem waren gebleven.
Nog later deed hij dit op de brommer, met achter op een mand, waar hij zijn waar uit verkocht.
Lautenbach was de laatste bewoner.
Het huis staat nu te koop. [Nr.50].

Achter het huis van Lautenbach staat het gebouw, ook wel "lt Lokaal”of "Kapel" genoemd; toen eigendom van de Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "Het Mosterdzaadje".
Het gebouw is gebouwd in 1870.
In 1998 heeft ds. Teye T. Osinga uit Garyp een boekje gemaakt over het ontstaan en het verdere verloop van deze vereniging.
In1990 is “It Lokaal " verkocht aan de christelijke Muziekvereniging "De Bazuin".
Tot op de dag van vandaag gebruikt deze vereniging dit gebouw als repetitielokaal. [Nr. 56].
Hierna volgt het huis van Douwe van der Zee.
Douwe had een viswinkel en ventte daarnaast met zijn haring, paling, bokking, schelvis enz.
In 1999 waren Steven Smits en Tineke Schat de bewoners van dit huis, zij hebben hun huis in 2000 verkocht aan de huidige eigenaar Jacob Borger. [Nr. 58].

Daarnaast woonden in het voorste gedeelte van dit huis Folkert en Reintje van der Ploeg in het achterste gedeelte woonde hun zoon Ale met zijn vrouw Trijntje.
Zij waren van beroep gardenier en verkochten vanuit de steeg losse melk per halve of hele liter.
Je moest zelf een pan of emmer meenemen.
Nu wonen in het voormalige huis van Tjitte en Richtsje Kramer, Boudewijn Gort en Richtsje Jelgerhuis met hun gezin. [Nr.62].

De bakkerswinkel die dan volgt was van At en Jan Schaper.
Schaper was naast brood- en koekbakker, een echte roggebroodbakker.
Het roggebrood werd machinaal gesneden en verpakt.
Het huis heeft kort geleden een metamorfose ondergaan alleen de buitenmuren zijn niet vernieuwd.
Trotse bewoners zijn nu Siebe en Sandra de Jong. [Nr.64].

Hiernaast zat de Manufacturenwinkel van S. Buren.
Hier wonen, na ook hun woning grondig te hebben verbouwd, met veel plezier Gerard en Marjo Gelderblom. [Nr.66].

In het huis daarnaast is jarenlang de bakkerij van Christ en Trijntje Bandsma gevestigd geweest.
In februari 1951 hebben zoon Jan en schoondochter Hiltsje de bakkerij overgenomen.
Jan bakte het dagelijks brood en alle andere heerlijkheden en Hiltsje bracht de waar aan de man /vrouw.
Het bakkersbedrijf heeft na drie generaties in 1985 het 100 jarig bestaan mogen vieren.
In 1988 zijn Jan en Hiltsje gestopt met hun winkel.
Na het overlijden van Jan is Hiltsje in het huis blijven wonen. [Nr.68].

Het huis daarnaast, beter bekend als "de hege stoep" werd bewoond door Sijmen en Aaltje Talsma.
Hier werden kruidenierswaren verkocht en bij hen konden vooral de boeren terecht voor koemeel, leer, touw, uierzalf enz.
Dit huis word nu bewoond door Andre Nicolai en Marjolein Werkhoven. [Nr.70].

Dan zijn we aangekomen bij het meest gezichtsbepalende gebouw van het dorp; de Nederlands Hervormde kerk.
Ds. J. van Veen was de toenmalige predikant.
Mogelijk is het de bedoeling in een volgend stukje voor het dorps krantje, meer over de geschiedenis van de kerk te vertellen.
Voorbij het kerkhof, waar nu de glasbakken staan, stond in die tijd de kiosk met tabaksartikelen van Gerrit Dijkstra.

Ons verhaal langs de Buorren gaat verder bij de bakkerij van Struiksma.
Het huis van Jacob en Trijntje Struiksma, daarna van Anne en Haye Struiksma en daarna van Klaas en Jikke Struiksma [allemaal bakkers] is in 1982 afgebroken en een halfjaar later weer opgebouwd door kleinzoon Jacob en zijn vrouw Anneke Struiksma.
Anneke verkoopt hier de bakkerswaar die door Jacob in hun fabriek in Harlingen wordt gebakken. [Nr.74].

Op het plein voor het huis van Struiksma, ongeveer waar nu het bus hokje staat, stond toen de muziektent.
Deze muziektent was eigendom van muziekvereniging "Crescendo".
In de zomermaanden werd hier door beide "korpsen" muziek gemaakt.
Crescendo speelde op de zaterdagavond en op woensdagavond kon er geluisterd worden naar muziekvereniging " De Bazuin".
Beide verenigingen hadden een eigen dirigent.
Dirigent van Crescendo was Gijsbert de Jong in het dagelijks leven was hij postkantoorhouder.
En Jan Gosses Terpstra was naast boer, dirigent van de Bazuin.

Naast Struiksma woonde "dove Klaas" Bonnema.
Hij was ongehuwd evenals zijn zuster Griet.
Klaas was timmerman en als je met Klaas wilde spreken moest je dat doen via een grote koperen hoorn die hij tegen zijn oor hield.
In dit huis woont nu Griet Westra. [Nr.76].

In het huis waar nu Klaas Kuiken en Donna Hak wonen, woonde toen Riemke; weduwe Hoornstra.
Zij was de moeder van Siemen en Klaas Hoornstra.
Riemke verkocht in haar winkel garen en band. [Nr.80]

Hun buurman was de heer Harm Kasma, hij was gardenier.
Hun zoon Gerlof is later met zijn vrouw Renske in dit huis gaan wonen.
Na het overlijden van Gerlof is Renske hier blijven wonen. [Nr.84].

Dan volgt het huis van Johannes en Trijntje Westra, ook Johannes was gardenier.
In dit huis wonen nu Dirk en Tienke Postma. [Nr.86].

Het hoekhuis, tegenwoordig het laatste huis aan de Buorren, werd bewoond door Andries Oost.
Oost kwam hier vlak voor de oorlog wonen.
Hij was schoenmaker en daarnaast zeer actief in de sport; hij is mede oprichter van de Voetbal club "V.V. Tzummarum" geweest, en voorman van de E.H.B.O.
Hier woont nu de heer Perdok. [Nr.90].

Naast dit huis stond in die tijd nog een huis waarin het garagebedrijf van Piet Beimers was gevestigd.
Later woonde hier Watse Althuisius.
Hij was mede grondlegger van transportbedrijf Althuisius.
Er waren drie gebroeders Althuisius.
[in 2001 is dit bedrijf verhuisd naar Leeuwarden].
Net om de hoek stond het huis van melkboer Jorrit Geertsma, buurman van veerijder Kees Hoekstra.
Deze huizen zijn afgebroken om de weg breder te maken.

Lieuwe Herrema, Richtsje Jelgerhuis, Hendrik Buren.
foto: Bastiaan Klootwijk.