Van links naar rechts: Jelmer van der Meer, Gauke Kooistra, Marije Terpstra, Sigrid van der Meer en Redmer van der Meer.
Op de foto ontbreken: Marian van der Meet, Peter van der Meer, Mertem Groenhof en Gwenda Groenhof.

Een stukje geschiedenis verteld door de bewoners en opgeschreven door:
Janke Kooistra, Grytje Santema en Lenie Herder. 2000.

De F.-side bestaat uit 35 huizen.
De enige oorspronkelijke huizen zijn die van S.Terpstra, J.B. van Merode en voorheen P.Udo, zij behoorden toen nog tot de Kade.
Wat ik (Grytje Santema) mij persoonlijk nog kan herinneren zijn de smalle paadjes die langs die huizen liepen.
Als kind ging je op je fietsje “helemaal” naar het andere eind van het dorp.
Bij de “strieskuorre” kon je op een pad komen, langs de kassen van Sinnema ( dit moet nu precies in onze achtertuinen zijn), dan vlak voor de ramen van “zwarte Janke” Reitsma en Brand Jepma, dan een kruising, links om kwam je op een nog smaller paadje, langs S.Terpstra en dan kwam het spannendste: over een hčččle smalle plank en dan kwam je uit in de Lytse Buorren.
Van de “nieuwe huizen” zijn die op de Fjouwere het oudst: deze zijn gebouwd door Burggraaf in Flaekspaed, Finkepňlle in 1980, de even nummers 14, 14a, 16,16a op de Fjouwere dateren van 1987.
Het nieuwste huis is dat van P.Terpstra van 1996.
De meeste woningen zijn huurwoningen nl. 21, er zijn 14 eigen woningen.
Er wonen aan de F-side relatief veel alleenstaanden en er wonen 20 gezinnen met in totaal 18 kinderen.

De Bewoners: hun bevindingen/ wederwaardigheden.
Allereerst: een primeur; de jongste bewoner is Sjoerd Keizer.
Eigenlijk zou het project aan hem opgedragen moeten worden, hij is nl. geboren op 9-9-1999.
Sjoerd Keizer is de zoon van Pieter Keizer en Grietje Heeringa, hij heeft 1 broer: Dirk (4 jaar).
De fam.Keizer woont inmiddels alweer 3 jaar met plezier op Flaekspaed 6, hiervoor op nummer 2.
Grietje weet zich te herinneren dat de grond waar deze huizen en de school op zijn gebouwd eerst als een weiland voor schapen, kalveren en hokkelingen werd gebruikt door J.v.d.Weg.
Alle bewoners wonen met veel plezier aan de F-side, het is een rustige buurt, al vinden sommigen het hier wel “vrij”stil en moesten erg wennen.
Dit zijn vooral de Oud-Tzummarumers die eerst elders in het dorp woonden, zoals bijv. S.Sijbesma geboren in de Lytse Buorren; tot 1988, 27 jaar op de Sinaedawei gewoond.
Of mevr. Walda-de Groot, altijd op de terp in de Buorren gewoond, of mevr.B.Terpstra-Pasma geboren op de Buorren 103, waar zij vroeger een kruidenierswinkel hadden waar alles nog los te koop was.
Van een paar inkomende bewoners is het wel vermeldenswaard waar zij eerst woonden.
A.Joustra woonde eerst 40 jaar in Leeuwarden, E.Post is geboren in Peasens-Moddergat, zijn vrouw M.Post-v.d.Heide is een echte Harlingse.
Ook de oudste bewoners: Sijbe en Sietske Sijbesma, resp.87 en 80 jaar verdienen een extra vermelding.
Sijbe was altijd werkzaam als landarbeider.
In zijn jeugdjaren ging hij met de bakfiets, later paard en wagen, langs omliggende dorpen met verkoop van groente en fruit.
In de oorlogstijd handelden zij in 2e hands spullen.
Sietske Sijbesma was zoals men dat noemde ”dagmeisje”bij Bekius in Minnertsga.
In 1944 zijn zij getrouwd, zij kregen 6 kinderen.
Aan de Fjouwere wonen zij sinds 1988.

Interview Simon en Baukje Terpstra.
Simon en Baukje zijn de langst wonende in de Fjouwere 22.
Simon werd geboren in Sexbierum, maar al met 4 jaar kwam hij naar Tzummarum.
Een klein stukje geschiedenis van de Straat vertelt dat de omliggende grond bestond uit de tuinen van Piet Sinnema, waarop kas-tuinbouw werd geëxploiteerd.
Heel vroeger waren er volkstuintjes.
Omstreeks 1980 kwam er meer woningbouw met als voordeel betere wegen ,riolering, betere voorzieningen: verlichting.
Het was de bedoeling dat Simon timmerman zou worden, maar omdat voor deze opleiding teveel aanbod was werd het de schildersopleiding.
Hij ging naar de ambachtschool in Harlingen.
Dit was tijdens de oorlogsjaren.
Hierna werd zijn eerste werkgever J.Roorda, Lytsebuorren (naast Daijer; Pietersma), waar hij f 4,- per week verdiende.
J. Roorda is later geëmigreerd naar Amerika.
Vervolgens werkte Simon bij J. Glazema in Minnertsga en og voor verschillende andere schildersbazen.
Als vrijwilliger is hij al jaren ‘de schilder’ van de Gereformeerde kerk.
Baukje werd geboren in St.Annaparochie en kwam als bejaardenverzorgster naar Tzummarum.
Ze trouwden in september 1962.
In 1962 kochten ze het huis dat toen geadresseerd was: Kade 16. Later is dit veranderd in De Fjouwere 22.
Met veel genoegen hebben ze op dit adres gewoond en hopen dit nog lang te mogen doen.