Buorren yn 1936.Links de benzinepomp fan Tjeerd Hoogland. Rjochts de Ford fan Uilke Lautenbach dér't er mei sutele.