foto W.L.2010.

Terskerspaed.

DE NIJE M.J. TAMSMASKOALLE 1999.

Op het Terskerspaed no. 2 vindt men de openbare Nije M.J. Tamsmaskoalle; een modem, functioneel gebouw.
Wie de hoofdingang binnen gaat, ziet in de muur ons logo: een klavertje vier.
Het klavertje is het symbool voor iets wat geluk mag brengen.
Hoewel de bewoners van het gebouw niet bijgelovig zijn, hopenze toch dat de school hun het nodige geluk mag brengen.
Tevens symboliseert het plantje de vier klassen, die rond een centale ontmoetingsruimte gegroepeerd zijn.

Naamgeefster van het gebouw is Maria Johanna Tamsma.
ln die moeilijkecrisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog kwam zij hier werken in waittoen heette klas 1 en 2.
Op een bepaald moment zwaaide zij de scepter over 50 kinderen.
Nu verkeert Tzummarum in de gelukkige omstandigheid dat er over het onderwijs in het grijze verleden nogal wat bekend is.
Zo weten we dat in 1580 al een school in dit dorp stond.
De kinderen kregen les in de grote kerk.
Meester Tomas Jellesz. woonde naar alle waarschijnlijkheid in het pand Buonen 70.!
In 1832 verhuisde de school naar de Lytse Buonen.
De omstandigheden waaronder aan het eind van de 19" eeuw les moest worden gegeven, correspondeerde niet met de gedachten die meester Abel Zuur over modern onderwijs had.
Zijn wens werd verwezenlijkt en in augustus 1897 werd met een geweldig feest, het pand aan de Skoalstrjitte betrokken.

Toen in 1960 dit gebouw gemoderniseerd werd, moest de lagere school een naam hebben.
Juf Tamsma, was destijd precies 25 jaar onderwijzeres in Tzummarum en zij stemde ermee in dat de school haar naam zou krijgen.
Op 9 november onthulde zij die zelf: M.J. Tamsmaskoalle.
Door de verhuizing naar het Terskerspaed kwam de kwestie rond de schoolnaam weer ter tafel want een eens gegeven naam behoort bij het gebouw.
De oplossing werd gevonden met de keuze van Nije M.J. Tamsmaskoalle.
Het was weer de inmiddels gepensioneerde juf Tamsma die de school mocht openen.

Thans zijn, naast enkele vakleerkrachten vijf leerkrachten aan de school verbonden.
Omdat er vorig jaar nogal wat personele wisselingen plaats vonden, is het wel aardig hier even de namen van de huidige leerkrachten te noemen:
E. Sprenger - directeur
H. Hageman - groep 7/8
A. van der Heide - groep 5/6
C. Bakker- groep 3/4
P. Caro- groep 1/2
Namens alle bewoners van de F-side,

Janke Kooistra
Grytje Santema
Lenie Herder.