foto w.l. 2009.

Het “Ekseeresplak” of ook wel genoemd “De Kamp” te Tzummarum bewaard nog herinneringen aan een woelige tijd.
In elk dorp werd in die tijd een exercitiegenootschap opgericht, zo ook in Tzummarum.
Bij de bataljonsexercities o.m. ook te Oosterbierum assisteerde burger majoor P.C Leijstra te paard en ook de chirurgijnmajoor Klaas Roelofs.
Op zondag 11 Mei 1786 des nam. 3 uur en 18 Juni om 4 uur, hielden de gecombineerde bataljons van de exercitiegenootschappen van heel Barradeel hun exercitiën te Wijnaldum.

Wietse Leistra.
Bron: K&J.Siderius.