Het huis naast Boutsma op de hoek van de steeg Vermaning werd in die tijd bewoond door Fokke Buren; hij was gardenier en arbeider.De laatstebewoner van dit huis was de heer Heinz Bus. Dit huis staat momenteel te koop.nr.61.

De Vermaning.
Dit was eens de Doopsgezinde kerk.
Deze gemeente is waarschijnlijk tussen 1600 en 1620 gesticht.
De vermaner Leendert Bouwens uit Oost Friesland is hier nog geweest en heeft 5 personen gedoopt of herdoopt.
Groot is de gemeente nooit geweest.
In 1695 telde zij 40 leden de kinderen niet meegerekend en zal dan op een 100 zielen neerkomen.
In 1762 was dit aantal nog veel kleiner en de laatste diaken, Fedde Sjeerps ging met deze kleine groep over naar de gemeente Franeker.
Het voorhuis was de pastorie en daarachter de plaats van samenkomst.
Het heeft altijd de naam `De oude Vermaning` gehouden.
Dit blijkt uit de oude krantenberichten van verkoping van deze panden.

Verkoop Vermaning.
De Notaris A.Stinstra, te Franeker, zal op maandag den 15 December 1817 finaal ten 3 uren na de middag, in den herberg te Tzummarum, publiek prefenteren te verkoopen:
Eene Huizinge, waarin drie kamers, de oude vermaning genaamd, staande te Tzummarum , den 12 Mei 1818 vrij te aanvaarden. l.c. 12 dec. 1817.

Vermaning.
Verkoop: Eene ruime en in de laatste jaren veel verbeterde huizinge, met bleekveld, tuin en regenwaterbak nr 58 genaamd “De oude Vermaning” l.c. 26 nov.1858.

Diverse woningen “De oude Vermaning” in 5 percelen nr 24-25-26-27-28-29 en 30.
verhuurd aan F.Buren e.a. l.c. 28 april 1948.